Semalt, Nginx ulanyp, salgylanma spamyny nädip blokirlemelidigi barada möhüm maglumatlary berýär

Analitika programma üpjünçiligiňizde mümkinçilikleri we pikirleri gözläniňizde, käbir ugrukdyryjy spamlara duş gelen bolmagyňyz mümkin. Bu salgylanmalar ep-esli wagt bäri bar, ýöne Darodar olary başga bir derejä çykardy.

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Iwan Konowalow, Darodaryň botneti ogurlan galp SEO guralydygyny aýdýar. Täze mahabat usulyny oýlap tapdy, bu ýerde dürli web sahypalary, dürli ýurtlar we hatda enjamlar tarapyndan dürli wagtlarda suw basjak strategiýany ulanýar, ýöne olaryň hemmesiniň birmeňzeş ugry bolar. Bu şübheli traffigi gören badyňyza, bu hakda has giňişleýin öwrenmek islärsiňiz we uzak wagtyň dowamynda önümlerini satyn alarsyňyz diýip umyt edýärler.

Darodar mahabatyň bu görnüşi bilen üstünlik gazansoň, web sahypalarynyň köpüsi ugrukdyryjy spam ulanyp başlady we web sahypasynyň analitikasyny bozup, ýoýup biljek derejä ýetdi. Web sahypasyny bozýanlaryň birine öwrüldi.

Näme üçin ugrukdyryjy spam meselä öwrülýär?

Sahypaňyzy ähmiýetsiz maglumatlar bilen ýoýmakdan we zaýalamakdan başga, spam wagt ýitirmekdir. Köp adam Darodar hakda müşderilere düşündirjek bolanda munuň näderejede lapykeç bolup biljekdiginden we näme üçin äsgermezlik etmeginden zeýrenýärler. Google Analytics-den peýdalanýan spamerleri süzmekde kömek etmek üçin süzgüç döretmek mümkin bolsa-da, bu çözgüdiň ýeke-täk işi meseläni masklamakdyr.

Spamerler gezelenç edenlerinden ýa-da sahypaňyza girenlerinden soň, serweriňiziň çeşmelerini ulanyp başlaýarlar, ýöne olar size zerur zat däl. Serweriňizi ýüklemek, ýokary göteriliş derejesine we pes derejelere sebäp bolup bilýän ýüklemegiň haýal bolýandygyny aňladýar.

Bu meseläni duruzmagyň açary, web sahypaňyza salgylanma hökmünde hasaba alynmaga mümkinçilik tapmazdan ozal blokirlemekdir. Bu maksada ýetmegiň dürli ýollary bar we olaryň biri nginx ulanmak. Diňe aşakdaky ädimleri ýerine ýetiriň:

Aşakdaky global nginx düzgünler katalogyny dörediň:

sudo mkdr / etc / nginx / global

sudano / etc / nginx / global / emin spam. konf

Katalog döredilenden soň, aşakdaky teksti redaktora goýuň, soňra ýazdyryň we çykyň;

##

# Salgylanmalar

##

eger ($ http_referer ~ "(semalt \ .com | web sahypasy üçin düwmeler \ .com)") {

$ gadagan "1" bellemek;

}

eger ($ gadagan) {

403 gaýtar; - +

}

Bu ädimler web sahypasy we darodar.com üçin düwmäni tapmaga we blokirlemäge kömek eder. Bu ikisi web sahypasynyň esasy jenaýatçylary, emma islän beýleki ugrukdyryjy spamlary blokirläp bilersiňiz. Yzygiderli aňlatma sintaksis, host adyny alýar, döwürleri arka setir bilen çykarýar we ştrih bilen birleşdirýär.

Sahypanyň konfigurasiýa faýlyna goşuň;

Serwer {

... eýýäm bar zatlar ...

/ etc / nginx / global / * goşuň

}

Bu prosesi gaýtalamak içgysgynç bolup biler, sebäbi her sahypa üçin etmeli bolarsyňyz, ýöne geň zat, geljekde / etc / nginx / global / katalogda täze global kataloglary goşup, ony gaýtadan ulanyp bilersiňiz. Web sahypaňyzda şablon faýly bar bolsa, oňa setir goşsaňyz gowy bolar.

Muny yzarlamak bilen ýazuw ýalňyşlyklarynyň ýokdugyna göz ýetirmek üçin:

Sudo nginx –t, soň Nginx konfigurasiýasyny täzeden ýükläň we şu ýerden sahypaňyz gowy bolar.

send email